General Terms and Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN SEMIFEST EVENTS B.V.

Datum: 17 december 2020

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die wij, SemiFest Events B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 71049363, gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudend op Overhoeksplein 25B, 1031 KS Amsterdam, met postadres: Postbus 294, 1400AG Bussum, leveren aan jou, de gebruiker van ons platform genaamd “SemiFest Live”. Onze diensten bestaan er hoofdzakelijk uit om jou tegen betaling toegang te geven tot livestreams die via ons digitale platform met gebruik van Internet kunnen worden gezocht en gestreamd naar geschikte apparaten met een Internetverbinding. De online en eventueel offline beschikbare content zal voornamelijk bestaan uit audiovisueel materiaal.

Als je van onze diensten gebruik wilt maken, dan gelden daarvoor de volgende algemene voorwaarden:

1. Account

1.1. Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, https://www.semifest.live/, en het platform SemiFest Live, moet je naast het accepteren van deze voorwaarden, een account aanmaken op het platform en een ticket kopen dat je voor een bepaalde duur toegang geeft tot het platform en de content die daarop door ons ter beschikking wordt gesteld.

1.2. Je garandeert dat je de gegevens die je bij het aanmaken van jouw account doorgeeft, correct en volledig zijn. Je moet deze gegevens altijd up-to-date houden. Wij gaan uit van de correctheid en geldigheid van de door jou opgegeven gegevens.

1.3. Je moet een veilig en persoonlijk wachtwoord aanmaken en ervoor zorgen dat je wachtwoord niet uitlekt. Jouw account en je wachtwoord mag je niet met andere mensen delen. Je bent namelijk zelf verantwoordelijk voor de handelingen die er vanuit jouw account worden verricht.

1.4. Wij behouden ons het recht voor om je account per direct en voor een bepaalde periode of permanent te blokkeren of te verwijderen of de toegang tot het platform en de content zonder voorafgaande waarschuwing, direct en onherroepelijk te ontzeggen, als je naar onze mening niet overeenkomstig deze algemene voorwaarden en/of de toepasselijke wet- en regelgeving handelt. Als zo’n situatie zich heeft voorgedaan, dan hoeven wij je geen terugbetaling of schadevergoeding te betalen.

1.5. Je krijgt toegang tot ons platform zodra de registratie van jouw account is voltooid en je krijgt toegang tot de content en livestream(s) zodra de verschuldigde ticketprijs door jou is betaald en door ons is ontvangen.

1.6. Als het primaire betaalmiddel wordt geweigerd, of niet langer beschikbaar is, dan behouden wij ons het recht voor om de ticketprijs af te schrijven van andere betaalmiddelen die aan je account zijn verbonden. Wanneer een betaling niet wordt verwerkt door een situatie die tot jouw risico behoort, zoals een te laag banksaldo of betalingsproblemen via jouw bank of betalingsprovider, kunnen wij de toegang tot ons platform opschorten tot de betaling is verwerkt.

1.7. Voor het gebruik van sommige betaalmiddelen kan de aanbieder bepaalde kosten bij je in rekening brengen, zoals kosten voor internationale transacties of andere kosten voor de verwerking van je betaalmiddel. Deze (service)kosten komen voor je eigen rekening.

1.8. Op 18 december 2020 wordt bij de lancering van het platform geen ticketprijs in rekening gebracht. Je moet alsnog wel een account aanmaken om van het platform gebruik te kunnen maken.

1.9. Betalingen of tickets worden niet gerestitueerd en er is ook geen terugbetaling of tegoed voor livestreams die niet (geheel) zijn bekeken binnen het door jou gekozen pakket (per livestream of per avond).

1.10. Je hebt geen recht op, althans doet afstand van het recht op ontbinding van onze overeenkomst bij de levering van onze digitale content die niet op een materiële drager is geleverd.

1.11. Je ticket ziet toe op een livestream die binnen 14 dagen plaatsvindt en die je binnen 14 dagen na aanschaf gaat kijken. Je ziet hierbij af van een eventuele bedenktijd.

2. Gebruik van het platform

2.1. Als je naar onze streams en eventueel andere content wilt kijken, dan moet je via de website en met jouw account een ticket kopen voor één (live)stream of voor de hele avond. Je koopt bij ons nadrukkelijk een ticket voor entertainment op een bepaalde datum en niet voor een bepaalde artiest.

2.2. Als je bij ons een ticket hebt gekocht en betaald, komt er tussen ons een overeenkomst tot stand.

2.3. Het platform en de content, inclusief de livestreams en alle vooraankondigingen, teasers, artwork, audio en video, quizzen en bingo’s, zijn alleen bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. De content mag niet worden gedeeld met personen buiten de huiselijke kring. Commercieel gebruik en het delen van de livestreams en/of content is dus nadrukkelijk verboden.

2.4. Je mag je ticket niet doorverkopen in het kader van commerciële- of promotionele doeleinden weggeven, verloten of via een prijsvraag of ter beloning ter beschikking stellen. Je mag ook geen bots of andere geautomatiseerde middelen gebruiken om tickets op te kopen en door te verkopen. Als je deze regels overtreedt, dan geldt het volgende:

a. Voor consumenten: als jij niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan ben je bij overtreding van dit artikel 2.4, zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, een direct opeisbare boete van € 1.000 per overtreding per toegangsbewijs aan ons verschuldigd en daarnaast € 250 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € 10.000, onverminderd onze rechten om naast de boete, nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade van jou te vorderen. b. Voor niet-consumenten: als jij wel handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, of althans met een commercieel- of promotioneel oogmerk, dan ben je bij overtreding van dit artikel 2.4, zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, een direct opeisbare boete van € 10.000 per overtreding per toegangsbewijs aan ons verschuldigd en daarnaast € 5.000 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € 40.000, zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade en onverminderd onze rechten om naast de boete, om nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade van jou te vorderen.

2.5. De content op het platform, al dan niet live of opgenomen, mag op geen enkele manier worden gewijzigd, gedistribueerd, gearchiveerd, weergegeven in strijd met deze algemene voorwaarden, verveelvoudigd, te koop worden aangeboden, in licentie worden gegeven, worden gebruikt om afgeleide(n) van te maken, verspreid, geüpload of bijvoorbeeld openbaar getoond in horecagelegenheden.

2.6. Je mag je niet gedragen op een manier waarop je ons, ons platform, de artiesten en andere recht- en belanghebbenden schade toebrengt. Zo mag je bijvoorbeeld onze contentbescherming niet (proberen te) omzeilen en je mag onze software en het platform ook niet (proberen te) manipuleren. Het is evenmin toegestaan om de content en/of de livestreams op geautomatiseerde wijze te raadplegen of te gebruiken via scripts, spiders of bots. Dit geldt ook voor het (op)kopen van tickets. Je mag anderen ook niet aanzetten om dit te doen of er op een andere manier bij betrokken zijn.

2.7. Jouw gebruikservaring hangt mede af van de technische functionaliteiten en beperkingen van het apparaat dat je gebruikt om onze content te bekijken en bijvoorbeeld de Internetverbinding die je daarvoor gebruikt. Dit is geheel je eigen verantwoordelijkheid.

2.8. Als je een account hebt aangemaakt en hebt betaald, krijg je van ons een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om het platform te gebruiken en naar de content op het platform te kijken. Je wordt na betaling op geen enkele manier rechthebbende op de content op het platform.

2.9. Je krijgt op maximaal 2 apparaten tegelijk toegang tot de livestreams en andere content.

2.10. Je bent je ervan bewust dat de livestreams interactief kunnen zijn en dat jouw aanwezigheid en gedrag ook voor andere kijkers zichtbaar kan zijn. Als bezoeker kun je de uitzending soms door middel van buttons op je scherm beïnvloeden, bijvoorbeeld door vragen in een quiz te beantwoorden of op die manier mee te doen met een bingo. In sommige gevallen kun je ook in de uitzending komen. Jouw deelname aan de livestream geeft je geen recht om (verdere) uitzending van de livestream of eventueel opgenomen content te stoppen of voorkomen.

2.11. Het is niet toegestaan om beledigende, bedreigende, racistische of anderszins (naar ons oordeel) ongepaste reacties te plaatsen of op voornoemde wijze deel te nemen aan een livestream. Je mag ook geen persoonlijke informatie van anderen openbaarmaken tijdens de livestreams of berichten of mededelingen posten of uitingen doen, waarvan de inhoud op grond van bijvoorbeeld het auteurs- of naburige recht beschermd is en jij daarvoor geen voorafgaande, schriftelijke toestemming hebt ontvangen van de rechthebbenden.

2.12. Je mag geen reclame maken of jouw producten of diensten op een andere manier promoten, verkopen of op een andere manier exploiteren via ons platform of tijdens de livestreams.

2.13. Als je de regels overtreedt en/of je je niet gedraagt conform deze algemene voorwaarden, dan ben je van rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling vereist is en kunnen wij onze overeenkomst(en) zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden en/of jou de (verdere) toegang tot het platform en de stream(s) weigeren, bijvoorbeeld door middel van het ongeldig maken van jouw ticket, zonder dat je (daarna) recht op restitutie van enige vergoeding.

2.14. Een ongeldig gemaakt ticket geeft geen recht (meer) op toegang tot een stream.

3. Eigenschappen van het platform

3.1. De online, live en offline beschikbaarheid van de content op ons platform is afhankelijk van de aan ons verstrekte rechten. Hierdoor kan het voorkomen dat je onze content, zoals de livestreams, niet in alle landen kan bekijken. Let hier bijvoorbeeld op met het instellen van een VPN-verbinding.

3.2. Onze software, evenals de functionaliteiten en voorzieningen kunnen per toestel variëren, en het gebruik ervan kan onderworpen zijn aan softwarelicenties van derden.

3.3. Het kunnen bekijken van HD(R)-content is onderworpen aan de internetprovider en het toestel wat je gebruikt voor onze diensten.

3.4. Wij kunnen ons platform en de daarop aanwezige content voortdurend aanpassen zonder additionele kosten voor en voorafgaande kennisgeving. Daarnaast kan het platform voor onderhoud en ontwikkeling voor een bepaalde periode beperkt of onderbroken worden, zonder dat wij daardoor enige vergoeding aan jou verschuldigd zijn. We zullen je hierover (voor zover redelijkerwijs mogelijk) van tevoren inlichten.

4. Intellectueel eigendom

4.1. De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot onze website, het platform en de content die daarop te vinden is, berust bij ons of bij onze licentiegevers.

4.2. Voor zover er enig intellectueel eigendomsrecht ontstaat tijdens de livestreams waar jij een aanspraak op zou kunnen maken, bijvoorbeeld door je bijdrage aan een livestream, verleen jij ons hierbij bij voorbaat een volledig, exclusief, onherroepelijk en wereldwijd gebruiksrecht, bijvoorbeeld voor vastlegging, opslag en verwerking in een database of openbaarmaking en verveelvoudiging van jouw bijdrage, ongeacht hoe, waar of de manier of via welk medium of via welke methode dit gebeurt, en doe je voor zover toegestaan geheel afstand van eventuele vergoedings-, portret- en persoonlijkheidsrechten.

5. Disclaimer

5.1. De informatie en beschikbare content op onze website en op het platform wordt met zorg samengesteld, maar de mogelijkheid kan natuurlijk bestaan dat die informatie een fout bevat of onvolledig is. Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor directe- of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik of de (on)bereikbaarheid van onze website, het platform en overige diensten, of de informatie en content die je op onze website kan zien, waaronder eventuele links naar websites van derden en de daarop aangeboden producten of diensten.

5.2. Wij zijn evenmin verantwoordelijk of aansprakelijk voor de bijdrage van anderen op onze website en het platform, bijvoorbeeld tijdens de livestreams.

5.3. Wij kunnen niet garanderen dat de door ons geboekte artiesten komen optreden op de geplande datum. Wij doen uiteraard ons best om het geplande programma aan jou te kunnen presenteren, maar we zijn wel altijd gerechtigd – ongeacht de reden – om een ander of aangepast programma aan te bieden, met bijvoorbeeld vervangende artiesten of aangepaste tijden.

5.4. Wij geven geen restitutie van je ticket (of de daarmee verbandhoudende kosten) als een bepaalde artiest niet kan komen optreden.

6. Overmacht

6.1. In aanvulling op artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming in de nakoming door ons niet aan ons kan worden toegerekend in geval van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst als mogelijkheid te voorzien – die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, zoals opgelegde overheidsmaatregelen verband houdend met COVID-19 of een andere pandemie of epidemie, oorlog, terrorisme, het optreden van politie of brandweer, brand, computer- en internetstoringen, vervoersbeperkingen in het openbaar vervoer, ziekte of annulering van de personen die in de livestream te zien zouden zijn, of hun (of hun respectievelijke managers, boekingskantoren, platenmaatschappijen of muziekuitgevers) faillissement, surseance van betaling of beëindiging van hun onderneming(en), overlast of onrechtmatige handelingen van derden of onderhoudswerkzaamheden in het kader van niet naar behoren functioneren van bepaalde faciliteiten, onze website en/of het platform.

6.2. In geval van overmacht mogen wij een geplande livestream verschuiven naar een andere datum binnen 13 maanden van de geplande datum of annuleren. Bij het verplaatsen krijg je een voucher. Bij annulering door ons krijg je het aankoopbedrag van je ticket binnen 12 weken terug.

6.3. Wij zijn in geval van overmacht niet aansprakelijk voor gemaakte kosten of schade, ook niet als wij als gevolg van de overmacht enig voordeel genieten.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Wij zijn alleen aansprakelijk voor de door jou (persoonlijk) geleden zaaks- of gevolgschade, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van ons of onze werk- en opdrachtnemers. Alle andere aansprakelijkheid wordt nadrukkelijk uitgesloten.

7.2. Bovendien komt alleen schade in aanmerking waarvoor wij zijn verzekerd.

7.3. Als geen uitkering plaatsvindt door onze verzekering, om wat voor reden dan ook dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot € 10.000 per gebeurtenis of serie van samenhangende gebeurtenissen.

8. Garanties en vrijwaringen

8.1. Jij garandeert ons dat je de overeenkomst met ons vrijelijk, onverhinderd en onbezwaard aan kan gaan en dat je geen inbreuk zult maken op onze reputatie en rechten en de rechten van rechthebbenden op de content die je op ons platform kan zien.

8.2. Je garandeert geen opnamen te zullen maken van de livestreams of deze op andere manieren vast te leggen.

8.3. Je vrijwaart ons hierbij voor alle schade die voortvloeit uit schending van de garanties en jouw onrechtmatig gebruik van het platform, inclusief de livestreams en content en ieder ander handelen jegens ons of derden die bij ons platform betrokken zijn, zoals de artiesten en bijvoorbeeld hun muziekuitgeverijen en/of platenmaatschappijen, waaruit schade voortvloeit, van welke aard dan ook.

8.4. We geven geen garanties over de livestreams en de content op het platform. In die zin valt er over smaak niet te twisten. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk (te houden) voor de inhoud, wijze of kwaliteit van het programma van de livestreams, waaronder uitdrukkelijk begrepen wijzigingen in en de lengte van het programma en/of repertoire.

9. Privacy, cookies en elektronische communicatie

9.1. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door … omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering en het beheer van jouw account en jouw gebruik van ons platform. In ons gerechtvaardigd belang verwerken wij jouw persoonsgegevens ook voor analysedoeleinden. Jouw gegevens kunnen worden overgemaakt aan onze partners inzake abonnementenbeheer. Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld. Je kan je recht op inzage, verbetering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uitoefenen. Voor meer informatie over ons privacybeleid, verwijzen we je naar deze pagina: https://semifest.com/beleid/privacy. Op deze pagina staan ook de contactgegevens in het kader van verzoeken over jouw privacy en jouw gegevens.

9.2. Ons cookiebeleid staat ook op https://semifest.com/beleid/privacy.

9.3. We sturen je informatie over je account alleen in elektronische vorm, bijvoorbeeld via e-mail naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven bij je registratie.

10. Vragen en klachten

10.1. Als je vragen hebt over jouw account, je ticket, comptabiliteit van hardware en software, beveiligingsvoorzieningen en op welke media de diensten gebruikt kunnen worden, of over ons platform, kijk dan op https://www.semifest.live/over voor antwoorden en meer informatie. Je kan je (technische) vragen stellen aan support@semifest.live. Als je contact met ons wil opnemen, kijk dan op https://www.semifest.live/contact voor de contactmogelijkheden.

11. Overige bepalingen

11.1. Wanneer één van de bepalingen, of een gedeelte daarvan, uit deze algemene voorwaarden ongeldig, niet-afdwingbaar, nietig of buiten werking wordt verklaard, dan tast dat de rest van deze voorwaarden niet aan.

11.2. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door ons worden aangepast. We zullen je hierover tijdig een update sturen.

11.3. Deze algemene voorwaarden beheersen, samen met eventuele actievoorwaarden en voorwaarden bij de koop van tickets op onze website, exclusief de volledige contractuele relatie tussen ons en jou.

11.4. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing voor iedereen die met jou meekijkt naar een livestream of op een andere manier gebruik maakt van ons platform en de content, ook als deze persoon of personen zelf geen afzonderlijke overeenkomst met ons hebben gesloten.

11.5. De bepalingen in deze voorwaarden, die door hun aard de beëindiging van deze voorwaarden zullen overleven, zullen na een dergelijke beëindiging blijven gelden.

12. Rechts- en forumkeuze

12.1. Ieder gebruik van onze website en het platform in de brede zin van het woord en alle eventuele geschillen die daarmee verbandhouden, wordt beheerst door het Nederlands recht.

12.2. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze algemene voorwaarden zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechter te Amsterdam.