Privacy Policy

Dit is de privacyverklaring van SemiFest Events B.V. gevestigd aan Overhoeksplein 25 B – 10e verdieping, te Amsterdam (hierna: “SemiFest” of “wij”). SemiFest is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer: 75199424.

Wij zijn een Nederlandse organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Onder verwerken wordt ook het gebruik van persoonsgegevens verstaan. Wij verwerken persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking.

Voor SemiFest is een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van groot belang, wat maakt dat wij zorgvuldig omgaan met uw gegevens. Wij respecteren de privacy van alle betrokkenen die op enige wijze zijn verbonden aan onze organisatie of gebruik maken van onze diensten.

SemiFest verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de actuele privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de doeleinden zoals beschreven in dit privacy statement. Voor het overige zullen wij uw persoonsgegevens enkel verwerken indien u hier toestemming voor heeft gegeven.

In dit privacy statement wordt nader uitgelegd welke gegevens SemiFest voor welke doeleinden gebruikt en wat wij doen om uw privacy te beschermen. Neem voor vragen op het gebied van privacy contact op via: privacy@semifest.com

Doeleinden voor de verwerking

Wij zorgen ervoor dat voor elke verwerking van persoonsgegevens een grondslag (wat zoveel betekent als een reden) aanwezig is. Wanneer er geen sprake is van een rechtmatige verwerking, dan verwerken wij uw persoonsgegevens niet. De verwerking is rechtmatig indien wij persoonsgegevens verwerken:

 1. Met uw uitdrukkelijke toestemming. Indien wij uw toestemming nodig hebben, zullen wij u daarom vragen, bijvoorbeeld door middel van het invullen van een toestemmingsformulier.

 2. Voor de uitvoering van een of meerdere overeenkomsten. Wij moeten natuurlijk weten met wie wij contracteren.

 3. Voor het (elektronisch) kunnen toesturen van relevante en/of commerciële informatie over de actualiteiten en ontwikkelingen binnen SemiFest.

 4. Om u gericht te benaderen voor deelname aan onze evenementen en activiteiten.

 5. Om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

 6. Omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking ervan. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien wij een cliëntenonderzoek (laten) doen in het kader van fraudepreventie, een zorgvuldige bedrijfsvoering, om interne processen te stroomlijnen (het beoordelen en accepteren van klanten) en/of ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering, ook als de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (‘Wwft’) niet van toepassing is. Andere voorbeelden van een gerechtvaardigd belang zijn het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van commerciële doelstellingen direct marketing, het doorsturen van personeelsgegevens binnen/tussen onderdelen van dezelfde organisatie en het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van netwerkbeveiliging.

Wij verwerken enkel gegevens welke noodzakelijk zijn voor de uitoefening van onze zakelijke en commerciële activiteiten. Dit houdt in dat wij in ieder geval geen gegevens omtrent geloof, ras of politieke voorkeur verwerken.

Soorten persoonsgegevens

Indien wij een cliëntenonderzoek verrichten, zullen wij in ieder geval de volgende persoonsgegevens verwerken. Het maakt daarbij uit of u een natuurlijk persoon of eenmanszaak bent of een juridische entiteit (zoals een B.V. of N.V.).

Is de betrokkene een privépersoon of eenmanszaak, dan verwerken wij voor een cliëntenonderzoek in ieder geval de volgende gegevens:

 • Volledige voorna(a)m(en)

 • Achternaam

 • Adresgegevens (waaronder land)

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats en geboorteland

Is de betrokkene een rechtspersoon, personenvennootschap, bedrijf of andere onderneming dan een eenmanszaak:

 • Volledige voorna(a)m(en) leidinggevende(n)

 • Achternaam leidinggevende(n)

 • Geboortedatum leidinggevende(n)

 • Volledige voorna(a)m(en) uiteindelijk belanghebbende(n)

 • Achternaam uiteindelijk belanghebbende(n)

 • Identiteitsbewijs uiteindelijk belanghebbende(n)

 • Type identiteitsbewijs uiteindelijk belanghebbende(n)

 • Aard en omvang van het belang gehouden door iedere uiteindelijk belanghebbende(n)

 • Eigendoms- en zeggenschapsstructuur

Ook stellen wij het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie vast en verwerken wij informatie omtrent de bron van de middelen.

Overige persoonsgegevens

Verder kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Nationaliteit

 • Contactgegevens, zoals een (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres

 • Geboortedatum

 • Geslacht, burgerlijke staat en gezinssamenstelling

 • Betalingsgegevens, zoals factuuradres, bankrekeningnummer en eventueel creditcardgegevens

 • Werk gerelateerde gegevens, zoals de naam van uw onderneming, werkgever, functie en inkomensgegevens

 • (technische) Gegevens over het gebruik van onze website

 • Gegevens over hobby’s en interesses

 • Gegevens om te kunnen voldoen aan onze (wettelijke) werkgeversverplichtingen

SemiFest verwerkt in bepaalde gevallen ook bijzondere persoonsgegevens. Deze worden enkel opgevraagd indien hier een rechtvaardiging aan ten grondslag ligt of wanneer wij uw toestemming hebben verkregen.

Bovenstaande persoonsgegevens kunnen worden gecombineerd, zodat gerichte content en gepersonaliseerde informatie toegestuurd kan worden.

Bronnen

Persoonsgegevens verkrijgen wij van onze betrokkenen door hier om te vragen. Daarbij hebben onze betrokkenen altijd zelf de keuze of zij deze gegevens aan ons willen verstrekken, met de mogelijkheid om contact op te nemen wanneer zij niet langer willen dat hun persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Bepaalde diensten kunnen wij mogelijk niet of niet volledig aanbieden, verlenen of beschikbaar stellen indien wij niet over uw persoonsgegevens beschikken. SemiFest communiceert altijd transparant over de wijze waarop persoonsgegevens zijn verkregen.

Verwerking van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan van overeenkomsten, het uitvoeren van onze organisatiedoelen, het behartigen van onze bedrijfsbelangen met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van ons klantenbestand (commerciële activiteiten), het beoordelen en accepteren van de klantrelatie in het kader van fraudepreventie en het voldoen aan geldende wet- en regelgeving.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard, zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Deze gegevens zullen nooit worden gebruikt voor verdere ongevraagde benadering die niet in lijn is met de door u aangegeven interesse, vraag of verzoek.

Wij gebruiken de vrijwillig door u verstrekte persoonsgegevens om met u te communiceren en u op de hoogte te brengen van zaken die van belang zijn voor onze dienstverlening.

Bewaartermijn

In beginsel geldt er geen vaste bewaartermijn, of vast criterium, die we kunnen meegeven aan de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt door SemiFest. Deze gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk.

De persoonsgegevens worden in ieder geval bewaard zolang betrokkenen gebruik maken van onze diensten, maar ook in de periode daarna. Dit wordt gedaan omdat wij nauw klantcontact onderhouden en onze betrokkenen in de meeste gevallen voor een langere periode als investeerder zijn aangesloten bij onze organisatie.

Als uitzondering op het voorgaande geldt dat wij bepaalde gegevens langer moeten bewaren om te voldoen aan de wettelijke vereisten. Bijvoorbeeld voor betalingsgegevens verplicht de Algemene Wet inzake Rijksbelasting ons deze 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst. Verder gelden er voor SemiFest als werkgever ook wettelijke bewaartermijnen.

Gegevensuitwisseling

Uw gegevens kunnen binnen SemiFest uitgewisseld en gecombineerd worden.

Voor het verwerken van persoonsgegevens maken wij in bepaalde gevallen gebruik van derde partijen die de beschikking krijgen over uw gegevens, zoals banken en administratiekantoren die relevant zijn voor onze dienstverlening, externe dienstverleners in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals ICT-dienstverleners, de accountant, of andere partijen aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden. Waar mogelijk verplichten wij deze partijen om in de hoedanigheid van verwerker op te treden. Voorgaand houdt in dat wij het doel en de middelen bepalen en dat de verwerker volgens onze instructies en onze beveiligingseisen uw gegevens verwerkt. Deze afspraken worden vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Het is mogelijk dat sommige verwerkers zich buiten de Europese Unie bevinden, waar andere wetten en regels gelden. In zulke gevallen worden aanvullende afspraken gemaakt waarbij Semifest ervoor zorgt dat zij te allen tijde eenzelfde niveau van privacybescherming kan garanderen richting haar betrokkenen.

Beveiliging

Wij spannen ons maximaal in om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. SemiFest werkt op het gebied van IT Security en software met leveranciers die beschikken over geschikte middelen en beheerprocedures om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen en zo ongeoorloofde toegang of bekendmaking te voorkomen, gegevens accuraat te houden en het juiste gebruik te garanderen.

Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die een website op je computer, smartphone of tablet plaatst tijdens je bezoek aan een website. De website van SemiFest kan cookies gebruiken voor functionele doeleinden, zodat de website goed blijft werken. Het is belangrijk dat de website juist blijft functioneren zodat wij u optimaal van dienst kunnen zijn. Op dit moment gebruiken wij een Tracking cookie voor Google Analytics. Dit doen we om de ervaring op onze website te verbeteren. Vanaf 1 januari 2013 is het verplicht om u te informeren en vooraf toestemming te vragen of SemiFest bepaalde cookies mag plaatsen. Technisch noodzakelijke cookies (functionele cookies), die nodig zijn voor de werking van de website, mag SemiFest zonder toestemming plaatsen. Afhankelijk van welke (soort) cookie er wordt gebruikt, zijn de grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens op deze wijze het uitvoeren van de overeenkomst(en) met betrokkenen en het gerechtvaardigde (commerciële) belang dat SemiFest hierbij heeft.

Rechten van betrokkenen

U kunt op elk moment om inzage vragen in de door SemiFest verzamelde persoonsgegevens over u. U heeft het recht op:

 1. algemene inzage in uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn;

 2. informatie over de verwerkingen die worden gedaan met uw persoonsgegevens;

 3. correctie/aanpassingen van de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn;

 4. het verwijderen van de persoonsgegevens (recht op vergetelheid);

 5. het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens; en

 6. indien mogelijk, het overdragen van uw gegevens aan andere partijen (dataportabiliteit).

Voorts willen wij u wijzen op het feit dat u recht heeft een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard kijken wij graag eerst met u naar een passende oplossing aangezien wij ons uiterste best doen te voorkomen dat u ontevreden bent over onze dienstverlening en de omgang met uw persoonsgegevens.

Indien u het recht op vergetelheid wilt uitoefenen, dan kan dit in strijd zijn met onze dienstverlening en andere regelgeving (denk hierbij aan onze wettelijke verplichtingen). Wij zullen desondanks samen met u zorgen voor een passende oplossing om u uw recht zo goed mogelijk uit te laten voeren.

Wanneer u eerder toestemming heeft verleend voor de verwerking van uw persoonsgegevens, maar u deze toestemming wilt intrekken dan is dit eveneens mogelijk.

U kunt een aanvraag als hierboven genoemd indienen indien SemiFest uw persoonsgegevens verwerkt. De aanvraag dient schriftelijk via post of via e-mail te geschieden.

Wijzigingen

SemiFest behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen. De herzieningsdatum wordt in dat geval bijgewerkt. Via de homepage van SemiFest vindt u de meest recente versie.

Gepubliceerd: december 2020